Megahertz to kilohertz conversion

Megahertz (MHz) to kilohertz (kHz) frequency conversion calculator and how to convert.

Megahertz to kilohertz conversion calculator

Enter the frequency in megahertz and press the Convert button:

         
  Enter frequency in megahertz: MHz  
         
       
         
  Result in kilohertz: kHz  
         

kHz to MHz conversion calculator ►

How to convert megahertz to kilohertz

1kHz = 0.001MHz

or

1MHz = 1000kHz

Megahertz to kilohertz formula

The frequency f in kilohertz (kHz) is equal to the frequency f in megahertz (MHz) times 1000:

f(kHz) = f(MHz) × 1000

Example

Convert 3 megahertz to kilohertz:

f(kHz) = 3MHz × 1000 = 3000kHz

Megahertz to kilohertz conversion table

Megahertz (MHz) Kilohertz (kHz)
0 MHz 0 kHz
0.001 MHz 1 kHz
0.01 MHz 10 kHz
0.1 MHz 100 kHz
1 MHz 1000 kHz
10 MHz 10000 kHz
100 MHz 100000 kHz
1000 MHz 1000000 kHz

 

kHz to MHz conversion calculator ►

 


See also

Write how to improve this page

  URL
  Name
  E-mail